לא רק פתיחת עסק חדש הטעון ברישוי חייב בהגשת בקשה לרשיון עסק, אלא גם עסקים שחלו בהם שינויים כמפורט להלן: (כמובן, בהגשת תכניות בניה מעודכנות לועדה המקומית לאישור).

1. תוספת או צמצום שטח העסק.

2. שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.

3. שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות בעסק, החלפת מפעילי העסק וכו'.

4. תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.

5. סגירת עסק מחייבת מסירת הודעה למחלקת רישוי עסקים במועצה.

חובה על עסקים שחלו בהם שינויים מסוג שפורט לעיל, לקבל את אישורי הגורמים השונים לפי העניין.