1. כל סוג עסק הרשום בצו חייב רשיון.

קיימים כ- 200 סוגי עסקים החייבים רישוי, בניהם: מסעדות, בתי קפה, מזנונים, מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, ייצור וממכר מוצרי מזון, מוסכים למיניהם ועוד.

 

 2. מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים, כגון:

עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים וכד'.

 

עסקים "טעוני רישוי"

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995, נקבעו 10 קבוצות לעסקים טעוני רישוי ולהלן הרשימה:

• קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה.

• קבוצה 2: דלק ואנרגיה.

• קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים.

• קבוצה 4: מזון.

• קבוצה 5: מים ופסולת.

• קבוצה 6: מסחר ושונות.

• קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט.

• קבוצה 8: רכב ותעבורה.

• קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה.

• קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

ניתן לקבל במח' רישוי עסקים במועצה את פירוט העסקים הנכללים בקבוצות רישוי אלה.

נותני האישורים הם נציגי משרדי ממשלה שונים ורשויות חוק, כגון: משרד הבריאות, משרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, משרד העבודה, המשטרה, שירותי הכבאות וכו'.

לאחר קבלת כל האישורים מאת הגורמים הרלבנטיים השונים, נותני האישורים, לרבות שירותי הכבאות בדבר הבטחת סידורים נאותים למניעת דליקות, ולאחר הסדרת תשלום אגרת הרישוי עפ"י חוק, יונפק רשיון עסק כדין.

רשות הרישוי ונותני האישורים השונים, מוסמכים להתנות תנאים שיצוינו ברשיון העסק, או בנספח הנלווה אליו, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כמו כן, מוסמכים רשות הרישוי ונותני האישורים להוסיף תנאים במהלך זמן תוקף הרשיון, בהתראה מתאימה ליישומם, ותוקפם כאילו ניתנו עם קבלת רשיון.