דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 115/2021 לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור מועצה אזורית רמת הנגב

בימים אלה אנו מחפשים מערכת לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול שכר, משאבי אנוש ונוכחות.

ראו קובץ מכרז מצ"ב.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל כקובץ דיגיטלי למייל, החל מיום 20/7/2021, לאחר תשלום עבור מסמכי המכרז באתר המועצה בקישור: https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=695&sugts=98

את ההצעות בהתאם לכל תנאי המכרז יש להגיש במסירה ידנית עד ליום 29/08/2021, בשעה 12:00 לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרדי המועצה (לא לשלוח בדואר), הצעות אשר תשלחנה בדואר ו/או תתקבלנה במשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבלנה מכל סיבה שהיא.

 

מצ"ב הודעה בדבר הארכת זמני הגשת המכרז:

./uploads/n/1628503304.5989.pdf

 

דף שאלות ותשובות 

שאלות ספקים ותשובות.pdf