דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 104/2021 לאספקת שרותי הנהלת חשבונות

המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת שרותי הנהלת חשבונות   עבור המועצה וגופי הסמך שלה (להלן: "השירותים") כמפורט במסמכי המכרז.

המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה בסכום של 25,000 ₪ (עשרים וחמש אלף ₪) כמפורט במסמכי המכרז.

את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע בשולי כל עמוד, יש להביא במעטפות סגורות, כשעליהן מצוין - מכרז פומבי מס' 104/2021, ולהכניסן לתיבת המכרזים במשרדי המועצה עד יום 31/05/2021 עד השעה  16:00 (אין לשלוח הצעות בדואר).

שאלות יש להעביר בכתב בקובץ בפורמט Microsoft Word למייל eliezer@rng.org.il עד תאריך  13/05/2021 עד שעה 12:00 לידי מר אליעזר בן סעיד, גזבר המועצה ולוודא קבלת המסמכים בגזברות המועצה בטלפון מספר 08-6564125 . תשובות לשאלות יועברו בכתב ויופצו למציעים.

בעת הגשת המכרז יש למלא בקפדנות את טופס אישור קבלת מכרז המוגדר בעמוד מספר 2 לפרק 1. מקור להשאיר במשרדי מזכיר המועצה  המועצה והעתק לצרף למסמכי המכרז בהגשתו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 3,500 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי המועצה  בימים א' עד ה'  בין השעות 8:30-15:00.

פגישות הועדה המקצועית עם המציעים יערכו בתאריך 06/06/2021 בין השעות 11:00 ל 16:00 בהתאם למפורט בפרק 1 במסמכי המכרז. סדר הפגישות יקבע בהתאם לסדר רכישת המכרז על ידי המציעים: ראשון הנפגשים יהיה ראשון הקונים וכך הלאה. המועצה רשאית לשנות את מועדי הפגישות בהודעה מראש. על המציעים לשריין מועדים אלה לצורך הפגישות, המועצה לא תאפשר גמישות במועדים. רק מציעים שיעמדו בתנאי הסף במכרז יוזמנו לפגישות.

מועד פתיחת הצעות נקבע לתאריך 31/05/2021  שעה: 16:15. המועצה שומרת לעצמה הזכות לשנות את המועד והמקום בהודעה  בכתב מראש לרוכשי המכרז. רוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים להיות נוכחים בישיבת פתיחת המכרז.

רשאים להשתתף במכרז מציעים בעלי ניסיון והמלצות, העונים לכל הדרישות המצטברות המפורטות במסמכי המכרז. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.