דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 103/2019 להקמת מרכזי מחזור

המועצה האזורית רמת הנגב )להלן: "המועצה"( מזמינה בזה הצעות להקמת שני מרכזי מחזור במועצה האזורית רמת הנגב, ביישוב מדרשת בן גוריון באזורים הבאים: אזור בית הכנסת ובאזור המגורים. מרכזי המחזור יכללו כלי אצירה לנייר, לפלסטיק , זכוכית וקרטון )להלן: "העבודות ו 2או השירותים" ( והכל בהתאם להוראות מסמכי מכרז זה ובהתאם לתצ"א, התוכניות וכתבי הכמויות המצ"ב למכרז זה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

סיור קבלנים  28/5/19 בשעה 9:00 במשרדי המועצה.

ההצעה מושלמת וחתומה עד 2/6/19 בשעה 13:00