דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 117/2019- לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת אריזות פלסטיק

לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת אריזות פלסטיק
בתחום שטח שיפוטה של המועצה האזורית רמת נגב

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית רמת נגב, החל מיום 23/12/19
בין השעות: 8:30 – 15:00 בתמורה לתשלום של 1000 ₪ + מע"מ אשר בכל מקרה לא –
יוחזרו.

ההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, צריכה להגיע
במסירה אישית לתיבת ההצעות שבמשרדי המועצה לא יאוחר מאשר עד ליום 5/01/20
בשעה: 12:00 )להלן "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. אין לשלוח הצעות בדואר.