דלג לתוכן העמוד

עיצוב והקמת פסלים בכיכרות הכניסה למתחם מועצה אזורית רמת הנגב

המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: "המועצה") מסיימת בימים אלו את עבודות שדרוג מערך הכניסה למתחם המועצה (כביש 1 לפי תוכנית 1/183/03/20), כולל פיתוח תשתיות למגרשי מסחר ותעסוקה סמוכים. מרכז המועצה עתיד להיות מבואת הכניסה לעוברי אורח ותיירות ברמת הנגב ועל כן המועצה מעוניינת ביצירת שדרת כניסה המשדרת חוסן קהילתי ועושר תרבותי.

המועצה מזמינה אומנים להגיש הצעה לעיצוב  והקמת שני פסלים בשתי כיכרות הכניסה מכיוון כביש 40 למתחם מועצה אזורית רמת הנגב, עפ"י האיתור שלהלן:

 

מידע כללי

1. נושא העיצוב והפיסול צריך לאפיין כניסה למתחם מוניציפלי כפרי במדבר, עם רעיון לחזונו של בן גוריון ולחיי הקהילה הנרקמים ברמת הנגב. על  העיצוב והפיסול לשלב מסר לחדשנות ולדינמיות הנדרשות לחיים ולפיתוח במדבר (לדוגמה פסל קינטי, השתקפויות, אור וצל, אנרגיות מתחדשות, אלמנטים של מים וכו').

2. גובה הפסל לא יעלה על 10 מטרים.

3. על ההצעה לכלול תכנון כולל לכל שטח הכיכר, עבודות פיתוח מסביב לפסל יבוצעו על-ידי המועצה. מובהר כי הוועדה רשאית לדרוש שינוי והתאמה של הפיתוח המוצע בהתאם לשיקול דעתה. למען הסר ספק מובהר כי עלויות עבודות הפיתוח מסביב לפסל הינן חלק מהתמורה המוצעת.

4. הפסל המוצע יוקם באתר המסומן על גבי תכנית מדידה בנספח א' להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "האתר").

5. האמן שהצעתו לפסלים תבחר יידרש לבצע את כל העבודות הדרושות לשם הצבת הפסלים וביסוסם. ככל שהפסלים יכללו חיבור לחשמל/ תאורה/ מים מובהר כי חיבור הפסל למערכת החשמל ואספקה והתקנת התאורה הינה באחריות מלאה של האומן בעוד שהאחריות לאספקת נק' החיבור לאתר תהא של המועצה.

6. מובהר ומודגש במפורש כי פניה זו הינה פנייה לאומנים לביצוע עבודת אומנות ועל כן אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של המועצה אזורית רמת הנגב להתקשרות.

7. מודגש כי לא ניתן להפריד או לחלק את ההצעה וזו תינתן בייחס לעבודה בשלמותה (עיצוב והקמת פסלים בשתי הכיכרות).

8. ההתקשרות עם האמן שהצעתו תבחר תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שיחתם עם האמן, לאחר ובכפוף לכך שוועדת השיפוט המקומית (להלן: "הוועדה") בחרה בהצעת האומן

9. .חברי וועדת השיפוט – ראש המועצה, מנכ''לית המועצה, מהנדס המועצה, רכזת תכנון, מנהלת אגף חינוך וקהילה, רכזת תרבות, שני חברי מליאה.

 

תקציב 

1. פניה זו הינה לשם עיצוב והקמת פסלים בשתי הכיכרות, והתמורה הכוללת אותה תשלם המועצה לאומן שוועדת השיפוט תבחר לקבל את הצעתו בהתאם להוראות ההסכם ההתקשרות ונספחיו.

2. על האומן לשים לב לכל דרישות ההסכם ונספחיו, לאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו ו/או היכרותו ו/או ידיעתו בפסקה הרלוונטית.

3. התמורה הכוללת עבור העבודה בשלמותה - עיצוב והקמת הפסלים היא 150,000 ש''ח כולל מע''מ (להלן : "התמורה") לכל כיכר בנפרד.

4. מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע הפסל והצבתו באתר תכלול:

א. כל הוצאות שיוציא האומן עם אספקה וביצוע העבודות לרבות תשלומים לקבלני משנה, מתכננים מטעמו, נותני שירותים ויועצים שיועסקו על ידו מכל סוג שהוא.

ב. כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים וחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע הפיסול אספקה וביצוע עבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.

ג. אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

ד. דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים מכל סוג שהוא.

ה. רווחי האומן.

ו. כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של האומן לרבות הוצאת היתר בניה והאישורים הנדרשים לצורך קבלת ההיתר, אישור מהנדס ליציבות הפסל, וכל דרישה נוספת הנובעת מתהליך זה, וכן הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה בעתיד.

אופן הגשת ההצעה

1. על האמן לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך.

2. על האמן להגיש תכנית והדמיה של הפסלים והכיכרות הכוללים את כל הפרטים הטכניים לשם בחינת ההצעה למול דרישות הוועדה (מידות, חומרים, גוונים, תחזוקה נדרשת, לוחות זמנים לביצוע, מגבלות בטיחות וכיו''ב).

3. על האמן למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח ב' למסמכי הפנייה את הפרטים הבאים:

- שמו המלא ושמות כל היועצים המעורבים בתכנון.
- חתימה מלאה כדין של כל הנ''ל.

4. הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית המועצה שלא לדון בה כלל.

5. מסמכי ההצעה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת danielle@rng.org.il , לא יאוחר מיום 28.4.22 בשעה 23:55, נושא ההודעה יהיה: קול קורא לעיצוב כיכרות ברמת הנגב.

6. יש לוודא קבלת המסמכים בהודעת מייל חוזרת או בטלפון 08-6564198 .לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או בכל דרך אחרת שאיננה דואר אלקטרוני ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.

פגישת הבהרות וסיור באתר

1. ביום 07.3.22 בשעה 10:00, יערך סיור מקדים אשר יכלול פגישת הבהרות עם המציעים.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בפגישה כאמור אינה חובה.

2. המפגש יתקיים באולם המליאה במבנה מנהלה ראשי, מתחם המועצה האזורית רמת הנגב.

3.המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם.

הבהרות ושינויים

1. שאלות והבהרות יתקבלו עד לתאריך 09.6.22 למייל danielle@rng.org.il , תשובות והבהרות יפורסמו באתר המועצה תוך שבוע מיום סיום הגשת השאלות ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הפנייה.

2. כמו כן הוועדה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "המועד האחרון") על פי שיקול דעתה.

3. הודעה על דחיית מועד ההגשה תפורסם באתר המועצה.

4. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.

 

בחינת ההצעה   

1. כאמור ההצעות יבחנו על ידי וועדת השיפוט המקומית.

2. הוועדה, או מי שיוסמך על-ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל משא ומתן עם האומנים שהגישו ההצעה, על מנת לשפר או לשנות את הצעתם.

3. המועצה רשאית שלא לבחור אף אחת מההצעות שיוגשו.

 

ההסכם

1. המועצה תמסור לאומן שהצעתו התקבלה הודעה בדואר אלקטרוני, על קבלת הצעתו לאחר ובמידה והוועדה תאשר לקבל את הצעתו.

2. מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר קבלת ההודעה. למען הסר ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 3 ימים ממשלוח המייל.מציע שהצעתו תבחר, יידרש לעמוד בלוחות הזמנים שיפורטו בהסכם.

4. מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע העבודות או לא ימציא למועצה אחד מן ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות תוך עמידה בלוחות הזמנים שיפורטו בהסכם, רשאית המועצה לראות בו כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והיא ותעביר את ביצוע העבודות לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד המועצה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

 

בעלות על מסמכי הפנייה וכן על עיצוב ופיסול בכיכרות

1. מסמכי פנייה זו הינם קניינה הרוחני של המועצה, אשר מועברים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

2. בכפוף להוראות כל דין, המועצה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע לקול קורא זה. היועצים המועסקים על ידי המועצה לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי נשוא פנייה

3. זו. מובהר ומודגש כי עיצוב הכיכרות והפיסול יהיו בכל מקרה רכוש המועצה והיא רשאית להעתיקם ו/או לעשות בהם כרצונה.

4. כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.   

קבצים מצורפים

  1. תכנית עדות כבישים וכיכרות. DWG
  2. תכנון נופי 1:250
  3. תצ''א 1:1000
  4. דוח קרקע -קירוי סולארי - ביס נגב סיני
  5. מענה לשאלות
  6. מדידה עדכנית במתחם המועצה
  7. מדידה עדכנית המתחם המועצה DWG