דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 122/2019 למתן שירותי ריכוז חינוך סביבתי

מכרז מס' 122/2019
למתן שירותי ריכוז חינוך סביבתי

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, החל מיום 26/12/19

בין השעות: 8:30 -15:00 בתמורה לתשלום של 500 ₪ אשר בכל מקרה לא יוחזרו.

ההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, צריכה
להגיע במסירה אישית לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה לא יאוחר מאשר עד ליום 12/1/20 שעה: 12:00 )להלן - "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. אין לשלוח
הצעות בדואר.

שאלות נוספות, ניתן להגיש בכתב לגב' הילה קפלן במשרדי המועצה עד ליום
02/01/2020 , ניתן להעביר את השאלות באמצעות פקס שמספרו: 08-6564199 או
לכתובת דוא"ל hilak@rng.org.il . יש לוודא קבלת הפקס / דוא"ל עם גב' ורד פסו
בטלפון: 08-6564122 . תשובות תימסרנה למציע הפונה ותועברנה במקביל גם בכתב
לשאר המשתתפים במכרז בצירוף עותק ממכתבו של המציע הפונה.