דלג לתוכן העמוד

קול קורא למיזם להפעלת מופעי ותכני תרבות לצעירים במועצה אזורית רמת הנגב

קול קורא למיזם להפעלת מופעי ותכני תרבות לצעירים במועצה אזורית רמת נגב

 

מרכז הצעירים של המועצה האזורית רמת נגב (להלן: "המזמינה") מעוניין להקים מיזם משותף לקיום אירועי תרבות אזוריים לצעירי המועצה האזורית במקום בילוי בתחומי המועצה ופונה בזאת לקבלת הצעות לאירוח אירועי תרבות לשנים 2022-2023 בהפקה משותפת עם מרכז הצעירים בפרט והמרכז הקהילתי בכלל. (להלן: "האירועים"), הכל על פי הפירוט להלן:

 1. כללי:

האירועים יתקיימו במהלך השנים 2022-2023, בתחומי המועצה.  לאחר מכן יהיה ניתן להאריך את ההסכם לשנתיים נוספות.

1.2.  אוכלוסיית היעד: 

     צעירים תושבי המועצה. 

 1. השירות המבוקש:

 

 1.  אירוח  של עד 24 אירועי תרבות, רבי משתתפים בשנה במימון ההפקה ע"י המזמינה.
 2. אירוח האירועים יתבצע בעסק שלרשותו מקום פתוח ומקום סגור: כאשר המקום הפתוח מסוגל להכיל אירועים של עד 500 איש  והמקום הסגור מסוגל להכיל אירועים של עד 70 איש . (להלן: "מקום לאירועים").
 3. במקום האירועים המוצע יש לפחות 3 תאי שירותים וקיימת אפשרות להצבת 7תאים נוספים במיקום קרוב (באירועים גדולים).
 4. למציע חוות דעת של מורשה נגישות השירות ומורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) שמתקיימות בעסק הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998.-
 5.  צוות האירועים - על המפעיל לדאוג שבעת קיום  האירועים יופעל  צוות מקצועי (לרבות קופאים, אבטחה וצוות הפקה) בעל ידע וניסיון בהפקת אירועים רבי משתתפים.
 6.  צוות האירועים יכלול גם בעלי תפקידים נוספים בהתאם לצורך ולדרישת הרשויות המוסמכות:
 7. מספר המשתתפים - מספר המשתתפים בכל אירוע מוערך בכ –500 איש במקום פתוח וכ- 70 איש במקום הסגור.
 8. ציוד
  1. במקום האירועים הסגור במה מותאמת לקיום הופעה לאירועים קטנים- עד 70 איש  (גודל מינימאלי 2.5*4 מ').
  2. במקום האירועים הפתוח במה מותאמת לקיום הופעה לאירועים גדולים- עד 500 איש (גודל מינימאלי 9*4.5 מ').
  3. המציע מחויב לספק את כל הציוד הנדרש לשם הפעלת האירועים. על הציוד לעמוד בכל דרישות הדין והתקנים הרלוונטיים לרבות כל דרישות הבטיחות. כמו כן, המזמינה תוכל להציב במקום ציוד לאירועים ועל המציע יהא להתחייב לשמור  על ציוד מרכז הצעירים ולהחזיקו באופן ראוי ושמור במחסן ייעודי המסוגל להכיל את כל הציוד ובצורה נעולה המוסכם על ידי מרכז הצעירים- על המציע יהא להימנע משימוש ו/או מהוצאת ציוד מרכז הצעירים ממקום האירועים ללא אישור מנהל.ת מרכז הצעירים, מראש ובכתב. על המציע להתחייב לשאת באחריות לכל  נזק שייגרם לציוד מרכז הצעירים, שלא בשעת אירוע של המרכז, כ"שומר בשכר".
 9. אישור פעילות - על המציע להיות בעל רישיון עסק כחוק לקיום אירועי תרבות ומכירת אלכוהול במקום האירועים המוצע ולדאוג לאישור של כל פעילות הנכללת באירוע ע"י הגורמים המוסמכים לכך. הפעילות השוטפת תעשה בשיתוף פעולה מול הגורמים הרלוונטיים במזמינה. על שטח החצר המוצעת להיות מוסדר ומותאם או שהינו בתהליך הסדרה
 10. המציע יעמוד בסטנדרטים- שירות, ניקיון, תחזוקה, רישוי עסקים כחוק ,שכר מינימום לפחות ודיני עבודה.
 11. -        המציע יישא בכל תשלומי המים, החשמל והארנונה של המקום גם לגבי אירועים שיזם מרכז הצעירים. וכמו כן הוצאות נלוות לאירועים (מעבר לאמן עצמו) כמו מתקני חימום או קירור וציוד נלווה .

 

 1. שמירה על ניקיון ותיקון נזקים - המפעיל ישמור על סידור וניקיון מקום האירוע, לפני ואחרי כל אירוע, ויתקן כל נזק שיגרום לציוד או מבנה.
 2. הימנעות מהפעלת פעילויות  - על המציע להתחייב שלא לערוך במקום האירועים במשך כל תקופת המיזם המשותף פעילויות שאינן ברוח מרכז הצעירים, גם בימים שבהם לא מתקיימים אירועי המזמינה (כמו פעילות בעלת תוכן בוטה, מסית או כל תוכן אחר שאינו ראוי למקום אשר מזוהה עם הרשות המקומית.
 3. מימון אירועים ביוזמת המזמין
  1. מרכז הצעירים יממן עד 24 אירועי תרבות אזוריים בשנה- האירועים יתואמו מול חברות ההפקה על ידי מרכז הצעירים.
  2. אירועי מרכז הצעירים יתקיימו לרוב בערבי חמישי. ביום זה תינתן עדיפות לתוכן מרכז הצעירים.
  3. תמלוגים בגין השמעת מוסיקת רקע ישולמו על ידי המציע.
  4.  הכנסות ממכירת כרטיסי האירועים שיופקו וימומנו ע"י מרכז הצעירים יועברו למרכז הצעירים. במידה ותהיה השקעה כספית משותפת באירוע תהיה חלוקה של ההכנסות (נטו) בהתאם להשקעה הכספית באירוע.
 4. ביטוח – על המציע לערוך על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים, לכיסוי כל נזק שעלול להיגרם לעובדיו, לחניכים, לאורחים ולצדדים שלישיים, במסגרת הפעלת האירועים, על פי כל דין, הנחיות משרד החינוך, ולכל הפחות כפי שיידרש ממנו על ידי המזמינה בהסכם ההתקשרות אשר העתקו מצ"ב כנספח 2 לקול הקורא.
 5.  היעדר יחסי עובד מעביד – למען הסר ספק מובהר כי בין המזמינה לבין המפעיל ועובדיו לא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי המפעיל (לרבות עובדי המפעיל והמדריכים מטעמו) הינו בגדר נותן שירותים עצמאיים בלבד.

 

 

 1. תנאי סף להגשת הצעות

על המציעים  לעמוד בדרישות הבאות:

 1. המציע מנהל עסק שלרשותו מקום פתוח ומקום סגור: כאשר המקום הפתוח מסוגל להכיל אירועים של עד 500 איש והמקום הסגור מסוגל להכיל אירועים של עד 70 איש . (להלן: "מקום לאירועים").
 2. במקום האירועים הסגור-  במה מותאמת לקיום הופעה לאירועים קטנים- עד 70 איש.
  (גודל מינימאלי 2.5*4 מ')
 3. במקום האירועים הפתוח- במה מותאמת לקיום הופעה לאירועים גדולים- עד 500 איש.
  (גודל מינימאלי 9*4.5 מ')
 4. המציע בעל רישיון עסק כחוק לקיום אירועי תרבות ומכירת אלכוהול במקום האירועים המוצע.
 5. המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירות מרמה.. 
 6. המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה על פי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום , התשמ"ז- 1987, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות.
 7. מקום האירועים המוצע  מכיל 3 תאי שירותים לפחות ויכול להעמיד 7 תאים נוספים במיקום קרוב באירועים גדולים
 8. למציע חוות דעת של מורשה נגישות השירות ומורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) שמתקיימות בעסק הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998.
 1.  עדיפות תינתן ל-

-        מקומות הממוקמים באגן משאבי שדה שהוא אגן המרכזי של המועצה.

-        מקומות בניהול בעלי ניסיון בהפקת אירועים לצעירים ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

-        מקומות בעלי ניסיון בייצור תרבות אזורית.

 

 1. ההצעה

המעוניינים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים:

 1.             הצעה מפורטת וחתומה בנוסח המצורף כנספח 1 לקול הקורא.
 2.  כלל המסמכים הנדרשים בסעיף 2‎ לעיל.
 3.  כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – התשל"ו 1976: אישור מפקיד שומה מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975 (להלן:" חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.  

     המצאת המסמכים הנדרשים בסעיף זה במועד הגשת ההצעה הינה חובה ויש להגישם עד המועד האחרון להגשת הצעות.

 1. אופן ההגשה ושאלות
  1. את ההצעה יש לשלוח לדוא"ל lior@rng.org.il   וזאת עד ליום 8/11 בשעה 12:00.
  2. כותרת הדוא"ל תכלול מספר קול הקורא וכן שם המציע, ותוכן המייל יכלול את הצעתו של המציע בנוסח המצורף כנספח 1 לקול הקורא, לרבות  נספחים ואישורים נדרשים, בקובץ PDF אחד.

     יובהר, כי על הקובץ להיות ברור וקריא ולא יתקבל קובץ שאינו כזה.

 

 1. דואר אלקטרוני שלא קיבל אישור על קבלתו תוך 3 ימי עבודה, ייחשב כלא נשלח. במקרה זה, לאחר חמשת הימים, על מנת להשלים את הגשת ההצעה – על המציע להתקשר לטלפון שמספרו -086564112  ולקבל מספר אישור להגשתו. יובהר, כי ללא אישור קבלה או מספר אישור הגשה, לא ייחשב הדואר האלקטרוני כנמסר ע"י המציע, ובהתאם – תיחשב ההצעה כאילו לא הוגשה.
 1. אופן בחינת ההצעה
  1. הוגשה יותר מהצעה אחת העומדת בתנאי הסף להפעלת אירועים, תבחר המזמינה את הזוכה בהתאם לפרמטרים הבאים:
   1. 50 נקודות – מרחק המקום ממשרדי המועצה האזורית רמת נגב (ככל שיותר קרוב למשרדים יינתן ניקוד גבוה יותר באופן יחסי ).
   2.    30 נקודות- התרשמות ממקום האירועים המוצע ,  מהצוות המוצע, וניסיונו .
   3. 20 נקודות - ניסיון בהפעלת אירועים - כל שנת ניסיון בעשר השנים האחרונות, תזכה את המציע ב-2 נקודות, עד לסך מרבי של 20 נקודות.

השקעת משאבים נוספים: המציע יפרט בהצעתו האם הוא מוכן להשקיע משאבים נוספים מטעמו לצורך הפעלת האירועים, ומה הם אותם המשאבים.

 המזמינה אינה מתחייבת לאשר כל הצעה שתתקבל אצלה מכח קול קורא זה וכן רשאית להפסיק  את ההתקשרות בהתראה של 30 יום מראש ו/או לפרסם מכרז בעניין נשוא קול קורא זה, על פי כל דין.

 1.  יובהר, כי נוכחות המציע ומנהל המקום מטעמו בראיון – הינה חובה למציע.
 2.  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו כולם או חלקם.
 3.  המזמינה תהא רשאית לשנות או להוסיף דרישות והיקף שירות, הכול לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכים.
 4.  אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה והמזמינה תהא רשאית לשקול את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים.

 

 

 1. בקרה ושביעות רצון

     פיקוח ובקרה להבטחת איכות השירות במהלך הפעלת האירועים ייערך בכל עת שלדעת המזמינה נחוץ, לרבות עריכת משובים לשביעות רצון הקהילה לגבי האירועים, צוות הפקת האירועים וציוד הפעלת האירועים.

 

 

 1. אחריות המציע לאחר זכייתו
  1.  המציע יחויב לחתום על הסכם ספק סטנדרטי עם המזמינה לפני תחילת הפעילות, ואשר העתקו מצ"ב כנספח 2 לקול הקול (בשינויים הנדרשים לצורך התאמתו לתנאים הספציפיים שיתואמו(.
  2.  על המציע, במידה ויידרש לכך, להמציא למועצה את אישור קיום הביטוחים כשהוא אינו מסויג וכל אישור נדרש אחר, בתוך 7 ימים קלנדריים ממועד ההודעה על זכייתו.
  3.  המציע מתחייב להיות שותף מלא לשיווק האירועים והפצתם בכלל יישובי המועצה.

להורדת הנספחים לחץ כאן