הזמנה להיכלל במאגר היועצים של המועצה האזורית רמת הנגב לשנת 2021


 1. כללי
  1. בהתאם להוראות התוספת השנייה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) והוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 08/2016 ו- 5/2017  - "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" (להלן: "הנוהל"), בכוונת המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: "המועצה") , לערוך ולנהל מאגר יועצים לפי סוגי התקשרויות שונות בהתאם לנוהל. המועצה מזמינה בזאת יועצים ו/או נותני שירות המעוניינים להצטרף למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי שמפורט ברשימת התחומים המצורפת (להלן: "הרשימה").
  2. הגשת הבקשה להצטרף למאגר היועצים כפופה לכל התנאים והדרישות שהציבה המועצה ברשימה ביחס ליועצים ו/או למומחים הדרושים לה.
  3. מובהר כי לנוכח מעבר לניהול דיגיטלי של מאגר היועצים , גם יועצים אשר נרשמו בעבר למאגר , נדרשים להירשם שוב.
  4. המועצה תפנה מפעם לפעם אל היועצים השונים , כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנהליה ותבקש מהם הצעת מחיר בהתאם לתחומי הפעילות השונים של היועצים.
  5. המועצה אינה מתחייבת לפנות בכל הצעה לכלל היועצים המופיעים במאגר ביחס לתחום מסוים.
  6. למען הסר ספק : על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ , בכל עת , עם מי מהיועצים השונים , כולם או חלקם ביחס לעבודה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בכלל רשאית המועצה לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים , תוספות או שינויים מיועץ מסוים או מכל היועצים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה עד הבחירה הסופית. היועץ מתחייב לשתף פעולה עם המועצה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

 

 1. הגשת מועמדות

על היועץ המבקש להצטרף למאגר היועצים של המועצה להכנס לקישור באתר האינטרנט של המועצה אזורית רמת הנגב ולפעול ביחס לתחום עיסוקו וכן למלא את שאר הפרטים בהתאם למסמכי ההזמנה .

התנאים להיכלל במאגר היועצים מפורטים במסמכי ההזמנה . בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

 

 1. הוראות כלליות
  1. אין בצירוף יועץ לרשימה בכדי לחייב את המועצה להתקשר עם היועצים השונים  בפטור ממכרז והמועצה רשאית , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הוראות כל דין.  
  2. בבירורים בכל הקשור להודעה זו , יש לפנות, לכתובת דוא"ל: hilak@rng.org.il .
  3. כל עוד לא תחליט המועצה אחרת , הזמנה זו אינה מוגבלת בזמן , ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על פי פנייה זו. יחד עם זאת המועצה שומרת על זכותה לחזור בה מהזמנה זו או לקצוב את המועד להגשת ההצעות , לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת ולקיים תחרות בין היועצים השונים או חלקם ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע מהרשימה על פי צרכי המועצה.
  4. יובהר כי רשימת היועצים אינה רשימה סגורה וועדת ההתקשרויות של המועצה תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה, בהתאם לצרכיה.

 

לינק להרשמה

 

 

בכבוד רב,

ערן דורון

ראש המועצה האזורית רמת הנגב