הנחות על תשלומי ארנונה

על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה, רשאית המועצה לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים, וזאת על פי קריטריונים קבועים. להוכחת הזכאות, העונים לקריטריונים יגישו את המסמכים הנדרשים ויקבלו הנחה בהתאם לזכאותם.

מי שאינו עונה לקריטריונים הקבועים רשאי להגיש בקשה להנחה לוועדת הנחות על תקן של מבקש נזקק. הגשת הבקשה תבוצע באמצעות טפסים מיוחדים ממחלקת הגביה.
הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום. על פי הוראת החוק, לא יינתן כפל הנחות – הזכאי להנחה על פי שני קריטריונים יקבל את ההנחה הגבוהה יותר על בסיס אחד מהם.

 

מצב כלכלי

מצבו הכלכלי של מבקש ההנחה מוערך לפי מבחן ההכנסה ברוטו של כלל המחזיקים בנכס, וזאת – בהתאם למפורט בתקנות ההסדרים (תקציב המדינה).

 

עקרונות לקבלת הנחות

  • תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • תינתן הנחה על נכס אחד בלבד המשמש אך ורק למגורים.
  • תנאי להנחה – תשלום חובות קודמים.
  • ההנחה תינתן עבור שנת הכספים השוטפת בלבד – מראשית חודש ינואר ועד סוף חודש דצמבר של אותה שנה.

ועדת הנחות (סטטורית)