לחצו כאן למצגת המלאה בנושא רישוי עסקים

תפריט משנה:

חוק רישוי עסקים תשכ”ח – 1968 (להלן: “חוק רישוי עסקים”), מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים והוא נועד להבטיח מטרות שונות, כמפורט להלן:

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות.

עפ”י חוק רישוי עסקים, בכל רשות מקומית קיימת “רשות רישוי” אשר בסמכותה להוציא רשיון עסק ובראשה עומד ראש הרשות המקומית.

רשיון עסק הינו אישור הניתן ע”י הרשות המקומית לבעלים של עסק מסוים, לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק, וכן בהתאם לתקנות אשר הותקנו מכוח חוק רישוי עסקים ולחוק עזר. הרשיון בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ”י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב.

בתחום השיפוט של מועצה אזורית רמת נגב קיימות תוכניות בנין עיר שונות (לקיבוצים, לישובים וכיו”ב), המגדירות את ייעודי הקרקע לשימושים שונים, כגון: תעשיה, מלאכה, תיירות, מגורים, מבני ציבור וכיו”ב) אשר על-פיהם הועדה המקומית מוציאה היתרי בניה, בכפוף להוראות כל תוכנית ותוכנית.

כל בקשה לרשיון עסק, המוגשת למח’ רישוי עסקים חייבת לעבור בדיקה וחוות דעת הועדה המקומית / מח’ ההנדסה באשר לשימושים המותרים במקרקעין שבתחומם מבוקש רשיון העסק.

מומלץ לא לבצע צעדים שיגרמו להוצאות כספיות מיותרות, לפני בדיקה במשרדי הועדה המקומית ומח’ רישוי עסקים, באשר לאפשרות פתיחת העסק בכל מקום מסוים.

מודגש, כי כל עסק טעון רישוי הפועל ללא רשיון עסק כחוק, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ו/או מינהליים נגדו בגין ניהול עסק ללא רשיון.