תוקפו של הרשיון מצוין בגוף הרשיון, תאריך התוקף נקבע עפ"י חוק רישוי עסקים והתקנות, בהתאם לסוג העסק.

בעלי העסקים מתבקשים להקפיד לפנות למח' רישוי עסקים בטרם פקיעת תוקפו של הרשיון שברשותם, לצורך חידושו ולהצהיר שלא חלו שינויים במהות העסק, במבנהו ובבעלות עליו לעומת מה שאושר כדין.

יצוין כי רק לאחר קבלת אישורי הגורמים הרלבנטיים ולאחר הסדרת תשלום אגרת הרישוי, יחודש רשיון העסק.