חוקי עזר למועצה אזורית רמת הנגב

חוק עזר הוא דבר חקיקת משנה הנחקק ע”י רשויות מקומיות ואיגודי ערים. חוק העזר הינו אמצעי עיקרי שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום פעולות הרשות המקומית ולגבות תשלומים למימון פעולת הרשות.

נושא חוק עזר
אופניים חוק עזר לרמת נגב (רשיונות לאופניים), התשכג-1962
שימור רחובות חוק עזר לרמת נגב (שימור רחובות), התשכג-1962
שמירה חוק עזר לרמת נגב (שירותי שמירה), התשסז-2006
שמירה על הנקיון ואיסור עישון חוק עזר לרמת נגב (שמירה על הנקיון ואיסור העישון), התשכב 1962
איכות הסביבה, מניעת מפגעים,
שמירה על הסדר והנקיון
חוק עזר לרמת נגב (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשסב-2001
עקירת עצים חוק עזר לרמת נגב (עקירת עצים), התשכח-1967
סלילת רחובות חוק עזר לרמת נגב (סלילת רחובות), התשכג-1963 
כלבים חוק עזר לרמת נגב (פיקוח על כלבים), התשכא-1961
בתי עסק חוק עזר לרמת נגב (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשכב-1962
צעצועים מסוכנים חוק עזר לרמת נגב (צעצועים מסוכנים), התשכב-1962
רוכלים חוק עזר לרמת נגב (רוכלים), התשמו-1987
תברואה חוק עזר לרמת נגב (מפגעי תברואה), תשכח 1967
חצרות חוק עזר לרמת נגב (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), התשכב-1962
מזיקים חוק עזר לרמת נגב (הדברת מזיקים), התשכו-1965
אשפה חוק עזר לרמת נגב (הוצאת אשפה), התשמא-1981
ביוב  חוק עזר לרמת נגב (אגרת ביוב), התשסג-2003
תעודת אישור חוק עזר לרמת נגב (אגרת תעודת אישור), תשלה 1974
רוכלים חוק עזר לרמת נגב (רוכלים), תשכג 1962
מניעת רעש חוק עזר לרמת נגב (מניעת רעש), תשכא 1960
מודעות ושלטים חוק עזר לרמת נגב (מודעות ושלטים), התשטו-1955
חזיתות בתים חוק עזר לרמת נגב (חזיתות בתים), תשכג 1962 
הצמדה למדד חוק עזר לרמת נגב (הצמדה למדד), התשמא 1981
הסדרת השמירה חוק עזר לרמת נגב (הסדרת השמירה), התשמב-1982 
הגנה על הצומח חוק עזר לרמת נגב (הגנה על הצומח), התשכג-1963

 

הקבצים לקוחים מתוך רשימת חוקי העזר של רמת הנגב באתר משרד הפנים (לבחור רמת הנגב -> חוקי עזר)

יש לפתוח בדפדפן מסוג Explorer