ועדת חובה האחראית להמליץ בפני המועצה על בקשות לתמיכה כספית של גופים שונים הפועלים לטובת הציבור.

הוועדה מורכבת מבעלי התפקידים הבאים (מתוקף תפקידם ברשות):

  • אמיר אלחייק- גזבר הרשות
  • הילה קפלן- מנכ"לית הרשות
  • אבי להם- היועץ המשפטי של הרשות
  • אליאסף פלמר

הוועדה מתכנסת אחת לשנה, לאחר זימון מגזבר המועצה. ישיבות הוועדה אינן פתוחות לקהל.

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2023 – לחצו כאן

מתן תמיכות של הרשות המקומית לגופים שונים הפועלים בתחום שיפוטה הוסדר בנוהל למתן תמיכות משנת 1984. בנוהל זה נקבעו כללים שנועדו לקיים מנהל תקין, חיסכון, יעילות, מניעת פגיעה בטוהר המידות, וחלוקת כספי ציבור על פי עיקרון השוויוניות ובהתאם לקריטריונים ברורים, ענייניים וגלויים.

בדו"ח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי, התשנ"ג – 1992, חילק מבקר המדינה את התמיכות של הרשויות המקומיות לתמיכות ישירות ולתמיכות עקיפות, כמבואר להלן:

• תמיכות ישירות – באמצעות העברת כספים לחשבונות הבנק של הארגונים, באישור ועדת התמיכות.

• תמיכות עקיפות – על ידי הענקת הטבות שוות ערך כספי, כגון מתן הנחות, העמדת מתקני ספורט עירוניים לשימוש ארגוני ספורט ללא תשלום, השתתפות בהוצאות וכו'.