חברי הוועדה נבחרים מבין חברי המליאה (ראש המועצה וסגניו אינם רשאים להיות חברים בוועדה).

הוועדה אחראית לבדוק האם החלטות המועצה הוצאו אל הפועל כדין, לבדוק את חשבונות המועצה, לבדוק האם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר, לבדוק אם תוקנו ליקויים בניהול המועצה שעליהם הצביעה הוועדה או מבקר מטעם משרד הפנים .

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2021

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2020

חברי הוועדה

  1. מאיה מוניץ
  2. רויטל ראובני
  3. ארז לב רן