כל עסק חייב לקבל האישורים מאת הגורמים הרלבנטיים, בהתאם למהות העסק. חובה לבצע את דרישות הגורמים השונים במהירות ולדווח להם על ביצוע והשלמת דרישותיהם ולהזמינם לביקורת חוזרת, ע"מ לקבל אישורים להוצאת הרשיון.

אם אחד הגורמים נמנע מלהתיר את מתן הרשיון והודיע על כך למח' רישוי עסקים, תהה זו חייבת להודיע למבקש הרשיון על סירובו של גורם כזה או אחר לאשר את הבקשה.

מח' רישוי עסקים תתן את כל הסיוע והייעוץ הדרוש למבקש הרשיון, ע"מ לקדם את ההליך, עד לקבלת האישורים מהגורמים השונים.