רשיון עסק לאירועים חד-פעמיים במקומות סגורים ותחת כיפת השמים

רישוי אירועים חד-פעמיים הינו נוהל רישוי ייחודי, עקב מורכבות האירוע ומספר המשתתפים בו.

בקשה לרשיון עסק לקיום אירוע חד-פעמי או לתקופה מוגבלת, במקום סגור או תחת כיפת השמים, תוגש למח' רישוי עסקים במועצה ב- 5 עותקים לפחות 30 יום לפני האירוע. הטפסים ימסרו למבקש במח' רישוי עסקים במועצה. לבקשה יש לצרף תכנית אשר תכלול תרשים של האתר בו מתקיים האירוע, תוך סימון מעברים, יציאות חירום, שערים (במקרה של מקום סגור), מקומות חניה, מערכת מים, ביוב, שירותים. ארוע בו מחולק/נמכר מזון, מחייב אישור משרד הבריאות. יש לפרט בבקשה את סוג המזון, אופן ההגשה ומיקום הדוכנים.

כמו כן, יש לצרף מכתב נלווה המפרט את מהות האירוע, מספר המשתתפים בו, שעות הפעילות באירוע (לוח זמנים) ותכנית המופעים.

לאירוע המתקיים בשטח פרטי, יש להמציא אישור מאת בעל הנכס, על הסכמתו לקיום האירוע במקום המוצע.

לאחר שהבקשה הומלצה ע"י רשות הרישוי, היא תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, כגון: משטרת ישראל, משרד הבריאות, שירותי הכבאות, וכל גורם אחר רלבנטי, בהתאם למהות האירוע. כמו כן, יידרש מהמבקש להציג אישור מהנדס בטיחות להבטחת יציבות וחוזק המתקנים והבמות אשר יוצבו במסגרת האירוע (במידה ויהיו כאלה). אישור זה יוצג בסמוך לקיום האירוע, לאחר הקמת המתקנים והבמות ובכפוף לדרישות המשטרה.

הרשיון יינתן בסמוך לפתיחת האירוע, לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות. בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר, יופנה בעל העסק לתיאום ישיר עם כל הבורמים הרלבנטיים המאשרים.