דלג לתוכן העמוד

הזמנה לקבלת הצעות מחיר מס' 113/2021 לאספקת שירותי גניזה למועצה האזורית רמת הנגב

מועד אחרון להגשת מסמכי ההצעה בתאריך 11/7/21 עד השעה 12:00 .

מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון. המסירה תיעשה ידנית במזכירות המועצה, לידי סוניה.

רשאים להשתתף יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי ההזמנה.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההזמנה נועד רק לצרכי

נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי ההזמנה שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 

לוח זמנים לביצוע הזמנה מס' 113/2021

אירוע

תאריך

המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה

27/6/21 עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה

 11/7/21 עד השעה 12:00

 

קובץ המכרז

קובץ שאלות תשובות