דלג לתוכן העמוד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת עבודות ושירותים

המועצה האזורית רמת הנגב מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת שיכוני חיל האויר (ע"ר) כספק יחיד לצורך הפעלת גני ילדים לגילאי 3 - 6 בשיכון המשפחות במחנה טלי בבסיס חיל האוויר רמון. 

תקופת ההתקשרות: שנה אחת + פעמיים שנה נוספת (סה"כ 3 שנים). 

אדם הסבור כי קיין ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפמות ולהודיע כך בתוך 10 ימין ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 05/09/2020 בשעה 12:00. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד באמצעות הפקס 08-6564100.

לכל פנייה יש לצרף: 

1. שם, מען ופרטי התקשרות של הפונה. 

2. שם, מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע. 

3. סטטוס התאגדות של הספק המוצע. 

4. פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות. 

 

פנייה אשר תתקבל במען המועצה לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה מהפרטים הנקובים לעיל, לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.