דלג לתוכן העמוד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

(הודעה לפי סעיף 3(4) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958)

 

המועצה האזרית רמת נגב שוקלת להתקשר בפטור ממכרז לביצוע פיילוט עם חברת ערבה אי. סי. אנד טי בע"מ (להלן: ערבה") אשר זכתה במכרז המדען הראשי, במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מס' 1/15 למתקני חלוץ והדגמה עבור פרוייקט "תכנון והתקנה של מערכת לניצול חום שיורי להגדלת יעילות למתקני ביומסה קטנים" (להלן: "הטכנולוגיה" ו/או "הפרויקט"), לצורך בדיקת התכנות הפעלת הטכנולוגיה על פסולת אורגנית צמחית המצויה בתחומי המועצה ואשר המועצה מעוניינת לטפל בה שלא באמצעות הטמנתה (להלן: "הפיילוט").

משך הפיילוט הצפוי הינו שנה אחת.

 

על פי חוות דעת של איש המקצוע של המועצה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי ערבה הינה הספק היחידי בישראל שזכה במכרז המדען הראשי למתקני חלוץ והדגמה לתכנון והתקנה של מערכת לניצול חום שיורי להגדלת יעילות למתקני ביומסה קטנים.

 

לפי הערכה בלתי מחייבת, צפויה המועצה במהלך השנה הקרובה במסגרת התקשרות כאמור, בהוצאות בהיקף כולל של 1 מלש"ח בעוד ערבה תוציא ממקורותיה 1 מלש"ח.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק מוצר מן המוצרים דלעיל מוזמן לפנות למועצה בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- __30/11/21_______.
הפנייה תהיה לכתובת____sonya@rng.org.il_______ לידי סוניה רביבו, עוזרת מנכ"לית המועצה___________

 

לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד).

 

ערן דורון, ראש המועצה