דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 120/2018 לביצוע שירותי פינוי, טיפול בפסולת חקלאית בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב

המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי פינוי וטיפול בפסולת חקלאית לרבות ניילון, רשתות , מתכת/גושית וצנרת טפטוף בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב להלן: "העבודות ו/או השירותים" ( בהתאם) להוראות מסמכי מכרז זה ,הוראות התפעוליות המצ"ב למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

ההצעה מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 558/5855 צריכה להגיע במסירה ידנית בלבד עד ליום 26/12/18 עד לשעה 16:00 לתיבת ההצעות של המועצה.