מהי ארנונה

על פי חוק ההסדרים במשק המדינה, הארנונה היא מס המשלם כל בעל או מחזיק נכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכיו”ב) בתחום הרשות המקומית. הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב המועצה, ומוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה (מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר), בהתאם לצו הארנונה התקף. סכום חיוב הארנונה מחושב אך ורק לפי שטח הנכס, במכפלת התעריף למ”ר.

 

כיצד משלמים?

ניתן לשלם את חשבונות הארנונה בקופת המועצה, בבנק הדואר או בבנקים המסחריים, ובאתר האינטרנט תשלום חשבונות ארנונה.

המשלמים בהוראת קבע בבנק/בכ.א ייהנו מהנחה של 2%.

להורדת טופס תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית לחץ כאן.
להורדת טופס תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי לחץ כאן.

ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית – חשבון הבנק של מועצה אזורית רמת הנגב: בנק אוצר החייל 14 , סניף 363 , מספר חשבון 6382.

  • תשלום דו חודשי – את הארנונה ניתן לשלם בשישה תשלומים דו-חודשיים בתוספת הצמדה למדד עפ"י החוק.

  • תשלום שנתי – תשלום שנתי מראש עד ליום 15 לפברואר של אותה שנת כספים. תשלום זה מעניק למשלם פטור מהצמדות למדד המחירים לצרכן של אותה שנת מס. בנוסף, מוענקת הנחה בגובה 2%, או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.

לידיעתך - כל פיגור בתשלום יגרור ריבית והפרשי הצמדה עפ"י החוק.

מדיניות גביה ואכיפה

ערר על קביעת ארנונה:

נישום רשאי להגיש ערר על קביעת הארנונה תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:

  • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העירייה.

על מנהל הארנונה להשיב על ההשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת הערער של הרשות המקומית.
על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מנהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות.

 

הנחות בארנונה

על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה, רשאית המועצה לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים, וזאת עפ"י קריטריונים קבועים.

הנחות בארנונה ניתנות למחזיק בנכס עפ"י הוראות הדין ועפ"י החלטת המועצה. 

המועצה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק לתושביה את שיעור ההנחות המרבי הניתן עפ"י חוק להנחה בארנונה.

במידה והנכם עומדים בקריטריונים יש להוריד ולמלא בקשת הנחה, לצרף אישורים רלוונטיים וצילום ת.ז + ספח.

את כל הפעולות ניתן לבצע באמצעות הורדת טופס רלוונטי והעברתו למחלקת הגביה

* זכאי לפנות לוועדת ההנחות "נזקק" שנגרמו לו הוצאות חריגות במיוחד בשל טיפול רפואי, או בשל אירוע שהביא להרעה משמעותית במצבו החומרי. הישיבות המתקיימות על פי הצורך אינן פתוחות לקהל, ומכונסות על ידי יו"ר הוועדה.

 

חילופי מחזיק או בעלים בנכס:

חשוב מאד ליידע את מחלקת הגבייה ברגע שמתבצע חילוף בעלים או מחזיק בנכס.

החוק דורש שבעל הנכס או העוזב את הנכס או המתחיל להחזיק בו, ימסור הודעה בכתב למועצה מיד לאחר שהשינוי מתרחש, כאשר שינוי כולל בין השאר: העברת בעלות בנכס, השכרת הנכס, (לרבות שינוי השטח, שינוי השימוש בנכס).

טופס בקשה להחלפת מחזיק בנכס

 

צווי המיסים ונספחים (מתחדש מידי שנה) 

בתוקף סמכותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007, פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן: "צו הכינון"), תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג – 1993 (להלן:: "תקנות ההנחה") ולפי כל דין, להלן צו המיסים לשנת 2018.

בקשות לאישור חריג עבור ועדים מקומיים (2023)

אישורי הטלת ארנונה לוועדים המקומיים

אישור משרד הפנים לגביית היטל שמירה מדרשת בן גוריון

קישורים חשובים

תשלום ארנונה – דרכים ואמצעים לתשלום הארנונה.

הנחות בארנונה – קריטריונים ועקרונות לקבלת הנחה בארנונה.

ועדת הנחות  (מעבר ל”ועדות סטטטוריות”)

ועדת ערר

טפסים ארנונה – טפסים להנחות בארנונה ולתשלום ארנונה

 

מילון מונחים

  • השגה – מחזיק בנכס הסבור כי חלה טעות בנתונים דוגמת קביעת חיוב הארנונה השנתית, גודל הנכס, סיווגו, או עניין החזקה עליו, רשאי להגיש השגה. את ההשגה יש להגיש בכתב, תוך 90 יום מתאריך קבלת ההודעה לתשלום. מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום ממועד קבלתה במשרדי המועצה.
    הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

  • המחזיק הרשום בנכס (נישום) – על פי חוק, חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק הידוע והרשום בספרי השומה של המועצה. לפיכך, יש להודיע על כל שינוי שחל אצל המחזיק בפועל בנכס. תיקון החוק קובע כי בעת השכרה לתקופה הקצרה משנה, יהיה הבעלים על הנכס (המשכיר) בלבד חייב בתשלום הארנונה – ולא השוכר. המחזיק הרשום בנכס יהיה הבעלים, אלא אם כן הומצא למועצה מסמך משפטי (הסכם חתום) המעביר את ההחזקה בנכס לאדם אחר (בתמורה או שלא בתמורה).

  • חילופי מחזיקים בנכס – בקשה לחילופי מחזיקים בנכס יש להעביר בכתב, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לפני ביצוע ההחלפה בפועל. תנאי לביצוע ההחלפה הוא תשלום כל חובותיו של המשלם הרשום.