תמיכה במוסדות ציבור 2023

המועצה האיזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2023 סכומים מסויימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראת החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומויות ("נוהל תמיכה"), החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה.

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד את טופס הבקשה כאן:
תבחינים לוועדת תמיכות 
טופס בקשה לוועדת תמיכות 
 

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה, ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.
את בקשות התמיכה יש למסור לידי מנכ"ל המועצה עד לתאריך 30/06/2023

אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.

לשאלות ופרטים נוספים: 08-6564135