תכנית עבודה 2023- שילוב אנשים עם מוגבלויות

א.כללי

 

  1. המועצה האזורית רמת הנגב מודעת היטב לחשיבות שילוב אנשים עם מוגבלויות לעבודה בפן הערכי של הנושא ובפן החוקי המחייב עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  1. המועצה מקפידה לציין בכל מכרז כוח אדם את הסעיפים בעניין העדפה מתקנת לאוכלוסייה זו, יחד עם זאת בשנת 2022 לא ניגשו מועמדים בעלי מוגבלות ל- 12 מכרזים שפורסמו למעט מקרה אחד בו המועמד לא התאים לדרישות הספציפיות של התפקיד.
  1. יש לציין שהתקבלו מתנדבים שהם אנשים עם מוגבלות שמשולבים למשימות מתאימות במועצה.
  1. מוקד השירות של המועצה מופעל ע"י חברה שמעסיקה כמדיניות אנשים עם מוגבלויות. יוער גם כאן שמוקד המועצה אינו מופעל ע"י עובדי מועצה.
  1. לפי החוק, על המועצה להעסיק אנשים עם מוגבלויות בהיקף של 5% מכוח האדם, במונחים מספריים, העסקת 3 עובדים/ות עם מוגבלות כעובדי המועצה.
  1. ייתכן שמיקום המועצה ומרחק ממרכזי אוכלוסייה  מקשה על יכולת הגיוס של אנשים עם מוגבלויות. נתון זה מחייב חשיבה נוספת ונקיטת פעולות יזומות לאיתור מועמדים/ות פוטנציאליים/ות ולעניין אותם.
  1. כצעד מקדים נבצע מיפוי לאיתור עובדים שכבר קיימים במערכת. מיפוי זה יאפשר לנו לקבוע את הפער שיש לסגור.

ב.פעולות שיינקטו בנושא במסגרת תכנית העבודה של משאבי אנוש 2023

 

הסברה

העלאת הנושא בפורום מנהלים ופיתוח מדעות  לעשות את המאמץ המירבי לשילוב אנשים עם מוגבלויות במועצה. יודגש הצד הערכי והחוקי של הנושא.

כמו כן, הנושא יעלה בפרסומי המועצה לעובדים/ות לצורך הגברת מודעות וסיוע לאיתור מועמדים.

מועמדים פוטנציאליים ברמת הנגב

מיפוי מועמדים עם מוגבלות מתוך תושבי המועצה בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים ואגף חינוך וקהילה לאיתור מועמדים בתוך יישובי המועצה.

שת"פ עם גופי סיוע והכוונה

שת"פ עם מרכז תעסוקה שווה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וגופים נוספים לאיתור מועמדים עם מוגבלות ע"מ לבצע פעילות יזומה לעידוד הגשת מועמדות במכרזי הכוללים סעיפי העדפה המתקנת ע"פ ההנחיות.

 

 

נספח – סעיף 9ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

9ג.       (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

(ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

(ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

(1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

(2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

(3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

(4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

(ד)  שר הכלכלה והתעשייה