המחלקה לשירותים חברתיים פועלת על פי תפיסה מערכתית הדוגלת בטיפול בפרט ובמשפחה, קיבוץ או יישוב קהילתי, תוך שמירת הזיקה והאחריות של הקהילה לפרטים החיים בתוכה.

לכל יישוב ניתנים שירותים של עובד סוציאלי יישובי מרחבי בתחומים אלה, הפרטני, המשפחתי, המערכתי והקהילתי. פעילותו של העובד הסוציאלי היא רב תחומית וכוללת טיפול בפרט ובמשפחה, מערכתי כחלק ממערכת חברתית, ילדים ונוער, בעלי צרכים מיוחדים, קשישים, שיקום נכים, טיפול במעברים, משברי חיים ותעסוקה.

תפקידי העובד הסוציאלי המרחבי במחלקה, הנם לתת מענה מותאם לבעיות אישיות ומשפחתיות לכלל האוכלוסייה ביישובי המועצה. תחומי האחריות מתמקדים בפעולות שמטרתן להגן, לסייע, ללוות, לתווך, לשקם ולהעצים כל אדם, משפחה וקהילה הנתונים בקושי, סיכון או בסכנה, במשבר זמני או מתמשך, המתקשים למצות את יכולתם עקב מוגבלות, צרכים מיוחדים, קשיים כלכליים, קשיי תפקוד, אבטלה, משברים משפחתיים, חולי, פגיעה וכדו'.

מתן סיוע חומרי לתושבים בקהילה, יינתן על פי קריטריונים הקבועים בחוק, בתקנות משרד הרווחה ובתקציב העומד לרשות המחלקה.

העובד הסוציאלי מסייע לבעלי תפקידים, צוותים, ועדות וגופים שונים בקהילה לשפר את תפקודם ולפתח מנהיגות ביישוב.

 

עבודה קהילתית:

מהי עבודה קהילתית ברמת הנגב?

עבודת המחלקה שואפת להעצמת הקהילה המקומית והגברת מעורבות התושבים למען יצירת חברה אכפתית, אטרקטיבית, יצרנית ותורמת. הגישה הקהילתית שמה דגש על פיתוח שירותים בהתאם לצרכי הקהילות השונות ברמת הנגב תוך שאיפה לשיתוף מרבי של התושבים בתכנון וביצוע התוכניות.
העבודה הקהילתית נותנת ביטוי לבנייה ולתחזוקה של מרכיבי הקהילתיות- אמנה חברתית, נורמות קהילתיות, אמון והדדיות, וולונטריות, פיתוח ההון החברתי והרשתות החברתיות הבלתי תלויות.

 

העבודה מתבטאת בתחומים הבאים:

חוסן קהילתי: היכולת של הקהילה לעמוד בכוחות עצמה מול משברים ואף לצמוח מהם. זאת ע"י פיתוח צוותי חוסן ישובים (צח"י), היערכות לחירום.

בינוי קהילה: תהליך המבקש להשפיע על עיצוב ועל חיזוק ומימוש הקשרים שבין חברי הקהילה, בינם לבין מוסדות הקהילה. זאת ע"י ייעוץ ארגוני, יעוץ לפיתוח מוסדות הקהילה, מיסוד הליכים ונורמות מבניות בישוב.

תהליכים בקהילה: ליווי התערבות והנחיית תהליכים לצורך בניית הסכמות קהילתיות, קיום תקשורת מקרבת, תהליכי שיתוף ציבור בתחומים שונים (תכנון ובניה, חזון ומטרות הקהילה ועוד(.

ליווי מוסדות הישוב: בניית תכניות עבודה וליווי שוטף של ועדים מקומיים, אסיפות אגודה וועדות משנה יישוביות.

תפקידי המחלקה: איתור צרכים בקהילה על מנת לחזק ולשפר את איכות החיים של תושביה. בניית תהליכים קהילתיים כמענה לצרכים.
יעוץ לבעלי תפקידים בקהילה האחראים לנושאי חברה וכדומה לצורך חשיבה וטיפול מקצועי.