דרור הראל
מנהל מחלקת ספורט חוגים והעשרה
08-6564195
050-7706224
08-6558737
ערגה בליטי
מזכירות ספורט והעשרה
08-6564192
050-2965432
אושרה אורן
מזכירות ספורט והעשרה
08-6564162

הרשמה לחוגים >

 

סדרים ונהלים >>

לוח הסעות>>>

הפסקת פעילות במהלך שנת הלימודים אפשרית רק באמצעות הגשת בקשה בכתב למזכירות

המתנ"ס בפקס או במייל. מסירה בעל פה על הפסקת השתתפות ואו אי הופעה לפעילות, לא

תחשב כהודעה על הפסקת השתתפות.

מועד אחרון להגשת בקשת ביטול השתתפות בחוג/ פעילות הינו עד 30.4.23 ,לאחר תאריך זה

לא יינתן החזר כספי עקב הפסקת השתתפות.

בנושאי גביה ניתן לפנות אל למחלקת הגביה:  08-6564121