ועדת ההנחות בארנונה היא ועדת חובה. הוועדה אחראית לבחון את זכאות התושבים לסוגי ההנחות על פי הקריטריונים הקבועים בחוק. בסמכות הוועדה לקבוע את ההנחה המדויקת במרחב ההחלטה שהתיר לה החוק. מקיפה את כל סוגי ההנחות, וזאת על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

זכאי לפנות לוועדת ההנחות "נזקק" שנגרמו לו הוצאות חריגות במיוחד בשל טיפול רפואי, או בשל אירוע שהביא להרעה משמעותית במצבו החומרי. הישיבות המתקיימות על פי הצורך אינן פתוחות לקהל, ומכונסות על ידי יו"ר הוועדה.

 

חברי הוועדה

  1.  דוד פלמ"ח – יו"ר
  2. אמיר אלחייק– גזבר
  3. ורד חדידה – מנהלת שירותים חברתיים
  4. אבי להם – יועץ משפטי