מי זכאי?

בעל תג חניה לנכה מאושר על ידי רופא מוסמך על פי דין, בו מצוין כי מתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 • דרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (מי שנקבעו לו פחות מ-90% נכות עשוי להיות זכאי בהתאם להחלטת הרשות המקומית).

הזכאות אינה תקפה לנכה שיש לו חניה המותאמת לצרכיו ונמצאת בשימושו באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה במגרש הפרטי/דירה .

 

הבקשה לסימון מקום חניה אישי לנכה תכלול את המסמכים הבאים:

 • מכתב בקשה עם פרטי הפונה.
 • צילום תעודת הזהות של הפונה, כולל הספח עם הכתובת.
 • העתק רישיון רכב בתוקף, של רכב מזכה המופיע בתג הנכה, עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה. מספרו יופיע על גבי תמרור החניה.
 • אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי או משרד הביטחון).
 • אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים).
 • מי שעבר את גיל הפרישה עשוי להתבקש לצרף, לחלופין, חוות דעת של רופא מומחה המאשרת את מגבלת הניידות.
 • במידה ואין אישור על אחוזי נכות של 90% יש להגיש לוועדה חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחומי האורתופדיה, הנוירולוגיה או כירורגיית כלי דם,  שתתייחס לתפקוד ולכושר הניידות של המבקש, לרבות בדיקה של טווחי התנועה.
 • צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו) שהונפק עבור אותו רכב.
 • חשבון ארנונה על שם מבקש מקום החניה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו.

חשוב לדעת:

 • הרשות המקומית תקצה את מקום החניה ותישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה.
 • הרשות תציב בחניה תמרור המייחד את מקום החניה לרכבו של הנכה, שיצוין עליו מספר הרכב.
 • למי שנמצא זכאי לכך, הרשות תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיו קרוב לביתו ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.
 • במקרה שבעל תג חניה לנכה שנקבעו לו פחות מ-90% נכות הגיש את הבקשה, ועדה של הרשות המקומית תדון בבקשתו ותקבע אם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורו, בהתחשב בחומרת נכותו ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותו.
 • בעל דירה בבית משותף יכול בתנאים מסוימים להקצות עבורו מקום חניה בחניון הבניין או להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד. למידע נוסף ראו חניית נכים בבית משותף.
 • עיוורים בעלי תג חניה לנכה זכאים אף הם להקצאה וסימון אזור חניה בסמוך לביתם.
 • אם הוקצה לרכב נכה מסוים מקום חניה, ובתמרור המציין את פרטי הרכב צוינו גם ימים או שעות מסוימים, החניה לרכבים אחרים הנושאים תג נכה תהיה מותרת בהתאם לימים או לשעות שצוינו בתמרור.
 • תוקף מקום החניה: מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף, ולא חלו שינויים בקריטריונים שנקבעו בחוק או בנוהלי המועצה, ובעמידה בהם. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי.  לאחר החידוש, יש להעביר את התג המחודש אל וועדת התמרור המקומית לצורך הארכת תוקף מקום החניה.
 • המסמך מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
 • את הבקשה יש לשלוח לדואר אלקטרוני ava@rng.org.il